శంఖుస్థాపన
 

పసుపు 100 gr.
కుంకుమ 100 gr.
విడిపూలు 1 kg.
పూలమూరలు 20
పండ్లు 5 types
తమలపాకులు 100
వక్కలు 100 gr.
అగరుబత్తీలు 1 packet
హరతికర్పూరం 100 gr.
గంధం 1 box
ఖర్జూరపండ్లు 150 gr.
పసుపుకొమ్ములు 150 gr.
టవల్స్ 2
జాకెట్ ముక్కలు 2
బియ్యము 5 kg.
కొబ్బరికాయలు 15
చిల్లరడబ్బులు 21
దారపుబంతి 1
ఆవు పాలు 1/2 lt.
నవధాన్యాలు 1/2kg.
దీపారాధన కుందులు 1 set
వత్తులు 1 packet
నువ్వుల నూనే 1/2 kg.
కలశం చెంబు 1
దేవునిపటాలు  
నిమ్మకాయలు 10
నవరత్నాలు 1 set
చెక్క శంఖు 1
గ్రానయిట్ రాళ్ళు 5
మామిడిఆకులు  
ప్రారంభోత్సవం  
పసుపు 100 gr.
కుంకుమ 100 gr.
విడిపూలు 1 kg.
పూలమూరలు 10
పండ్లు 5 types
తమలపాకులు 100
వక్కలు 100 gr.
అగరుబత్తీలు 1 packet
హరతికర్పూరం 100 gr.
గంధం 1 box
ఖర్జూరపండ్లు 100 gr.
పసుపుకొమ్ములు 150 gr.
టవల్స్ 2
జాకెట్ ముక్కలు 2
బియ్యము 3 kg.
కొబ్బరికాయలు 8
చిల్లరడబ్బులు 25
బూడిద గుమ్మడికాయ ఉట్టి          1  
ఎర్రగుమ్మడికాయ 1
దారపుబంతి 1
ఆవు పాలు 1/2 lt.
ఆవు పెరుగు 50 gr.
ఆవు నెయ్యి 1/4 kg.
తేనే 50 gr.
నవధాన్యాలు 1/2kg.
దీపారాధన కుందులు 1 set
వత్తులు 1 packet
నువ్వుల నూనే 1/2 kg.
కలశం చెంబు 1
దేవునిపటాలు  
నిమ్మకాయలు 10
మామిడిఆకులు  
స్వీట్స్