నామకరణము
పసుపు 100 gr.
కుంకుమ 100 gr.
విడిపూలు 1 kg
పూలమూరలు 15
పండ్లు 5 types
తమలపాకులు 20
వక్కలు 200 gr.
అగరుబత్తీలు 1 packet
హరతికర్పూరం 100 gr.
గంధం 1 box
బియ్యము 5 kg.
కొబ్బరికాయలు 2
ఉత్తరీయము 1
చిల్లరడబ్బులు 21
ఆవు పాలు 1/2 lt.
ఆవు పెరుగు 250 gr.
ఆవు నెయ్యి 1 kg.
తేనే 100 gr.
ఉంగరము  
నూతన వస్త్రాలు