ఆయుష్య హోమం జన్మదినము నాడు చేసేది,ఆయుష్య అభివ్రుధి కై